VOORWAARDEN

 

                                 ALGEMENE VOORWAARDEN IN4BEAUTY

                                                      01-01-2021

 

Bij het aangaan van een afspraak bij IN4BEAUTY, gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen
IN4BEAUTY en de cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan IN4BEAUTY persoonlijk of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal IN4BEAUTY 50% van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag IN4BEAUTY de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. IN4BEAUTY moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Betaling
IN4BEAUTY vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties en/of via andere bedrijven zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Wij geven geen geld terug, u ontvangt een tegoedbon.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet IN4BEAUTY tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan IN4BEAUTY aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. IN4BEAUTY neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. IN4BEAUTY behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. IN4BEAUTY zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
IN4BEAUTY  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, IN4BEAUTY verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
IN4BEAUTY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de  door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding niet is doorgegeven aan de schoonheidsspecialiste van IN4BEAUTY. IN4BEAUTY is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Tevens is IN4BEAUTY  niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (van welke aard dan ook).

Beschadiging & diefstal
IN4BEAUTY heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. IN4BEAUTY meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van IN4BEAUTY. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal IN4BEAUTY de behandeling opnieuw verrichten zoals afgesproken, tenzij dit voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Gegevens
U dient te allen tijde uw juiste persoonsgegevens te vermelden aan IN4BEAUTY.Mochten deze tussentijds wijzigen,dan bent u zelf verantwoordelijk hiervoor. IN4BEAUTY zal uw gegevens niet vermelden aan derden.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft IN4BEAUTY het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen van IN4BEAUTY zijn maximaal 1 jaar geldig, na datum van afgifte.